ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 0.1 van het bedrijf Luxadrape op naam van B. Guinée, gevestigd te Bornem en ingeschreven in de KBO onder nummer 0634 459 479.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Wederpartij: degene met wie Luxadrape, een overeenkomst - in welke vorm dan ook – aangaat, dan wel aan wie Luxadrape een offerte stuurt
b) Overeenkomst: de overeenkomst tussen Luxadrape en de wederpartij

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Elke verbintenis aangaande een levering of eender welke verhandeling met Luxadrape gevestigd te Ploegstraat 2, 2880 Bornem, houdt van rechtswege de aanvaarding in van deze algemene voorwaarden, die zonder voorbehoud, zelfs bij tegenstrijdigheid, de voorrang krijgen op die van de wederpartij. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Luxadrape aanvaard.
2. De wederpartij is ertoe gehouden deze algemene voorwaarden tegenstelbaar te maken aan zijn eigen contractanten, die er zich aldus toe verbinden tegenover Luxadrape geen andere rechten of verbintenissen te doen gelden dan deze vermeld in deze voorwaarden.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle offertes zijn vrijblijvend en slechts 30 dagen geldig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd dan wel na de plaatsing van de bestelling door de wederpartij dan wel door aanvang door Luxadrape van uitvoering van de opdracht.
3. Alle prijzen vermeld zijn exclusief BTW - 6% als de woning meer dan 5 jaar in gebruik is voor privé doeleinden, anders 21%, 0% indien medecontractant - tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Prijzen
1. Overeengekomen prijzen worden opgenomen in de offerte en zijn, behoudens drukfouten, bindend.
2. Bij maatname, door Luxadrape, zijn prijswijzingen mogelijk indien er wijzigingen zijn t.o.v. deze offerte (zowel qua afmetingen als qua afwerking).
3. Luxadrape is bovendien gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de ondergrond niet toelaat om de zonwering/ raamdecoratie op een normale manier te plaatsen. Luxadrape zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van de prijs kenbaar maken.

Artikel 5: Levertijd
1. De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het voorschot.
2. Is in de offerte een levertijd opgenomen, dan is dit – behoudens schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen – nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd stelt Luxadrape, onder opgave van een reden, de wederpartij hiervan op de hoogte en zal een nieuwe levertijd worden overeengekomen.
3. De overeengekomen levertijd wordt te allen tijde verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Luxadrape ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
4. De levertijd kan tevens worden verlengd indien blijkt dat de leverancier van Luxadrape de producten niet (tijdig) kan leveren. Luxadrape kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet (tijdig) leveren door haar leverancier.
5. Het is Luxadrape toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is Luxadrape bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. De door de wederpartij bestelde en door Luxadrape geleverde goederen worden niet teruggenomen.

Artikel 6: Betaling, rente en buitengerechtelijke kosten
1. Betaling zal geschieden volgens de in de offerte opgenomen betalingsafspraken. Indien is overeengekomen dat betaling plaatsvindt na levering, dan wordt de betalingstermijn opgenomen op de factuur.
2. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het bedrag ervan van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met 10% intrest per jaar tot datum van betaling. Daarenboven zal elke factuur waarvan de betalingstermijn vervallen is en die niet betaald wordt binnen de acht dagen na ingebrekestelling worden verhoogd met 15% uit hoofde van forfaitair en onveranderlijk schadebeding en dit met een minimum van € 125. Bijkomend worden alle inningskosten aangerekend (aangetekend schrijven, deurwaarder, advocaat, ea.).
3. In geval van wanbetaling m.b.t. één factuur worden alle facturen opeisbaar, zelfs deze dewelke nog niet vervallen zijn.
4. Bij niet of laattijdige betaling behoudt Luxadrape zich het recht voor, de leveringen stop te zetten, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de hieruit eventueel voortvloeiende schade.
5. Wanbetaling geeft automatisch verlies van toegestane kortingen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. De goederen blijven de eigendom van Luxadrape tot aan volledige betaling van de prijs.

Artikel 8: Klachten
1. De wederpartij dient de geleverde producten dan wel de geleverde diensten bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen acht dagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van afleverbon en/of factuurgegevens aan Luxadrape te melden. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen acht dagen na ontdekking, en uiterlijk binnen twee weken na aflevering, schriftelijk onder vermelding van factuurgegevens te melden aan Luxadrape.
2. Een klacht geeft de wederpartij geen recht de betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.
3. Bij een terechte – en juist ingediende- klacht, zal de verantwoordelijkheid van Luxadrape nooit verder reiken dan vervangen van de geleverde producten.

Artikel 9: Annulatie
In geval van annulatie is de wederpartij een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de reeds gedane fabricatiekosten en/of materiaalbestelling. Als Luxadrape het contract niet nakomt, is de wederpartij gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als diegene die Luxadrape van hem kan vragen als hij het contract niet nakomt.